بهانه ها

تمام حوادث آن چند روز را به استهزا می گیرند و می گویند داستانی بیش نیست. گیرم که داستان باشد، آیا داستانی نیست که بشود…