تقویم اعجاز

یک سال دوازده ماه دارد و هر ماه چهار هفته. اما چهار هفته زیاد است! برای همین، تقویم من فقط سه هفته دارد. سه هفته…