بهشت یعنی اعتماد

پرسیدم: آیینه ضد بخار برای حمام دارید؟ فرمود: همه ی آیینه های فعلی، ضد بخار هستند. ولی برای اینکه مجبور به پرداخت هزینه نباشی، کف…