تقویم اعجاز

یک سال دوازده ماه دارد و هر ماه چهار هفته. اما چهار هفته زیاد است! برای همین، تقویم من فقط سه هفته دارد. سه هفته…

اعجاز بدون پیش نیاز!

آخرین بیسکوییت را هم خوردم. با دو لیوان شیر گرم خوشمزه. این آخرین بیسکوییت از اولین بسته ی بیسکوییت بود. بسته ای که از مغازه…