آغاز

این اولین پست وبلاگ من است. پستی بیخود، بی سر و ته و بی معنی. اما مهم است. چون شروع شده. شروعی بی پایان.  …