بازی راز حنگل

در ستایش یک بازی!

بچه که بودم، تبلیغات این بازی در تلویزیون پخش می شد. چهار فرزند بودیم و آرزوی هر چهارتایمان داشتن یکی از آن جذاب های دست…