عقلمان کجاست؟

سیرِ تاریخ بشر، تغییرات شگرفی داشته. اما شاید یکی از موضوعاتی که ثابت مانده، و شاید تا قیامِ قیامت به همین شکل باقی بماند، راهِ…