تردمیل و حادثه

اگر در منزل دستگاه تردمیل و کودک دارید، این مطلب را بخوانید و تا جاییکه می توانید منتشر کنید.  شاید از خطری جلوگیری کنید. امروز،…