یه مرد بود

با پرسش علی علیزاده از شبکه منوتو همراه می شوم. براستی منابع مالی این شبکه کدامند؟ اسپانسرش کیست؟ هدفشان چیست؟