بهانه ها

تمام حوادث آن چند روز را به استهزا می گیرند و می گویند داستانی بیش نیست. گیرم که داستان باشد، آیا داستانی نیست که بشود…

آغاز

این اولین پست وبلاگ من است. پستی بیخود، بی سر و ته و بی معنی. اما مهم است. چون شروع شده. شروعی بی پایان.  …