تردمیل و حادثه

اگر در منزل دستگاه تردمیل و کودک دارید، این مطلب را بخوانید و تا جاییکه می توانید منتشر کنید.  شاید از خطری جلوگیری کنید. امروز،…

هدف همچنان غریب است

هدف، اگر درست انتخاب شده باشد، می تواند جاذبه و کشش مناسب ایجاد کند. وقتی هدف درستی انتخاب کردی، دیگر بی انگیزه نیستی. هدفی داری…

بهشت یعنی اعتماد

پرسیدم: آیینه ضد بخار برای حمام دارید؟ فرمود: همه ی آیینه های فعلی، ضد بخار هستند. ولی برای اینکه مجبور به پرداخت هزینه نباشی، کف…