یه مرد بود

با پرسش علی علیزاده از شبکه منوتو همراه می شوم. براستی منابع مالی این شبکه کدامند؟ اسپانسرش کیست؟ هدفشان چیست؟

بهانه ها

تمام حوادث آن چند روز را به استهزا می گیرند و می گویند داستانی بیش نیست. گیرم که داستان باشد، آیا داستانی نیست که بشود…